سایت اصول دین

کسی که دو بار پاداش داده می شود

hadis

رَسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : أيّما رَجلٍ مِن أهلِ الكتابِ آمنَ بنبيّهِ و آمنَ بي، فلهُ أجران

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: هر كس از اهل كتاب به پيامبر خود و من ايمان آورد. دو اجر دارد.


صحيح البخاري : ٥ / ١٩٥٥ / ٤٧٩٥

hadis