سایت اصول دین


پاسخ دادن


hadis

عنه عليه السلام : إذا حَلُمْتَ عنِ الجاهِلِ فَقَد أوْسَعْتَهُ جَوابا

امام على عليه السلام: چون در برابر نادان بردبارى نشان دهى. بي گمان بهترين جواب را به او داده باشى.


غرر الحكم : ٤١٠٤

hadis