سایت اصول دین


برده بندگان‏


کشکول شیخ بهایی

سقراط را گفتند: ملك را بسيار خفيف و خوار مى‏دارى و او را اهانت مى‏كنى.

در جواب گفت: من شهوت و غضب را مملوك خويش ساخته‏ ام، حال آن‏كه اين دو، حاكمان وى‏اند. پس او، برده بندگان من است.


کشکول شیخ بهایی
شیخ بهایی