سایت اصول دین


دیباچه کتاب مجموعه حکمت


مجموعه حکمت

بسم الله الرّحمن الرّحيم، هو الفتّاح العليم:

دیباچه کتاب مجموعه حکمت.

بعد از حمد و ثنای آفريدگار و پروردگار عالم و آدم، عالی¬ترين درودها و تحيّات بر شايستگان و محبوبان ـ محمّد و آل محمّد ـ که به يُمن وجودشان ظلمت عدم به نور وجود مبدّل گشت.

سلام بر پاکان و عاشقان پاک باخته¬ای که بهترين و نزديک¬ترين راه به معبود را پيمودند و با سنّت و سيره¬ی خود آن را به ديگران نيز نشان دادند. سلام و درود بر آن شهسواران معرفت و عبوديّت پروردگار که از يک سو طلايه¬داران اوصاف جمال حقّ¬اند؛ و از سوی ديگر آينه داران اسماء جلال الهی¬اند.

ممکن است انسان دارای زندگی مرفّه بوده و از انواع نيازهای مادّی برخوردار باشد؛ ولی نبايد تکامل ابزاری وپيشرفت مادّی را به جای تکامل انسانی و معنوی گرفت که تکامل حقيقی برای بشر است. چه ممکن است بشر در اوج بهره¬مندی از مادّيّات و زندگي حيوانی، از آنچه که معنا ومفهوم حقيقی تکامل انسانی است، كم¬بهره باشد. زيرا تنها با دارا بودن ايمان به مبدأ و معاد و عمل به دستورات دين آسمانی تحريف نشده¬ای چون اسلام است که انسان دارای حيات معنوی و معقول شده و به سعادت و کمال مطلق خواهد رسيد.

از نظر دين اسلام، هرچند زندگی مادّی انسان با عيش و نوش و لذّت بگذرد، ولی فاقد معنويّت و ايمان باشد، پوچ و بی¬محتواست و تلاش¬هايش بيهوده و در زندگی زيانبار است. چنان¬که قرآن کريم در اين مورد می¬فرمايد: کارهای کفّار همچون سرابی در بياباني است که تشنه آن را آب ¬پندارد و چون بدان رسد، آن را چيزی نيابد و خدا را نزد خويش يابد، كه به حسابش به تمام خواهد رسيد و خدا زود به حساب می¬رسد. ياکارهای کفّار مانند ظلماتي است در دريايی ژرف که موجی آن را می¬پوشاند و روی آن موجی ديگر است و بالای آن موج ابری است. تاريکی¬هايی که بعضی بر روی بعضی قرارگرفته است. چندان¬كه هرگاه شخص دستش را بيرون آورد، بسا آن را نبيند. آري، خدا به هرکس نوری نداده باشد، هيچ نوری ندارد. (نور 24/40)

و اين بدان جهت است که ايمان به خدایي حکيم و دانا و توانا و مهربان، که هر آن¬چه هست بر اساس عدل آفريده و هر کار انسان دارای حساب و کتاب و کيفر و پاداش است، سبب می¬شود که انسان نه فقط کردار و گفتارش را نيکو کند؛ بلکه بر آن باشد که فکر بدی هم در مخيّله¬اش خطور نکند؛ و کسی هم كه دارای چنين افکار و کردار نيکويی باشد، در دنيا و آخرت سعادتمند خواهد بود.

انسان داراي ابعاد و عواطف و تمايلات گوناگوني است، كه هريك در تكامل او نقش دارند؛‌ ازاين¬رو، بايد همه را شكوفا كرد، تا انسان به سعادت كامل برسد. از جملة روشهايي كه آلام روحي انسان را تسكين مي¬دهند،‌ سخنان حكيمانه،‌ لطايف و مطالب ذوقي، ادبي،‌ علمي، تاريخي، اخلاقي، حكايات و ضرب المثل¬هاست

چنان¬كه اميرالمؤمنين(ع) هم مي¬فرمايد: اِنَّ هذِهِ القُلوبَ تَمَلُّ‌ كَما تَمَلُّ الاَبدانِ، فَابتَغوا لَها طَرائِفَ الحِكمَةِ: اين دل¬ها همانند تنها خسته مي¬شوند، براي نشاط آن¬ها به سخنان تازه¬ی‌ حكيمانه روي آوريد. (نهج البلاغه،‌ حكمت 197)

با توجّه به اين مطالب، اين جانب در صدد برآمدم که مجموعه¬ای از آيات واحاديث، وگفتار بزرگان علم و دين و فلسفه و عرفان و نيز داستان¬هايی که مُوجب تقويت معنويت و ايمان گردد، فراهم آورم. البتّه چنان¬چه ملاحظه خواهد شد، سعی شده است که اين مجموعه برخلاف ساير مجموعه¬های مشابه، عاری از هرگونه هجو و لغو و مطالب خارج از ادب و نزاکت باشد. به اميد آن¬که مورد رضايت خداوند و توجّهات ولی عصر(عج) و استفاده¬ی شايان خوانندگانش گردد.

دکتر رحمت الله قاضيان


کتاب مجموعه حکمت
دکتر رحمت الله قاضیان