سایت اصول دین


دیباچه کتاب برهان نظم


دکتر رحمت الله قاضیان

دیباچه کتاب برهان نظم

بسم الله الرّحمن الرّحيم.

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّي الله عليٰ محمّد و آله الطّاهرين، سيّما بقيّة الله في العالمين‌ والسّلام علينا و عليٰ عباد الله الصّالحين.

هر چند خداشناسی فطری بشر است، يعنی آفريدگار انسان او را به طور فطري خداشناس و خداپرست آفريده، و هر چند استدلال¬های فلسفی و علمی فراوانی بر وجود آفريدگار و پروردگار حکيم و دانا و توانای جهان هست؛ ولی بی¬ترديد ساده¬ترين و عمومی¬ترين استدلال¬ها بر وجود خدا، استدلال از نظم و ترتيب شگفت¬انگيز عالم است.

خداوند جهان¬آفرين، هر چند نامحسوس، مطلق، ازلي و ابدي است و در هيچ جاي خاصّي نيست؛ امّا در همه¬ جاي عالم طبيعت و در تمام محسوسات، مظاهرش تجسّم عيني دارد، اراده¬اش در هر نقطه از جهان هستي نمودار و متجلّي است و پديده¬هاي طبيعت بيانگر آن نيرو و ذات آگاه است. جهان مادّه و طبيعت به عنوان يك واحد مصنوع براي شناسايي آفريدگار جهان، بهترين و روشن¬ترين و همگاني¬ترين برهان خداشناسي است. تحوّلات عالم مادّه از نقص به كمال، خود بهترين نمايشگر ارادة حكيمانة آن آفريدگار ازلي است‌ و ثابت مي¬كنند كه اين اشعّة جاوداني اوست كه موجودات را مدد و حيات مي¬بخشد و جملة كائنات وجود خود را از او مي¬گيرند.

در قرآن مجيد هم، گرچه از همة راه¬های استدلال برای اثبات باری تعالیٰ استفاده شده است؛ ولی بی¬ترديد برای توجّه مردم به آفريدگار و پروردگار جهان، از آفرينش مخلوقات و نظم و تدبيری که در آن¬هاست و تشويق مردم به مطالعة آفاق و انفس، عنايت بيشتری شده است. به طوري كه مي¬توان گفت: آيات مربوط به برهان نظم در قرآن كريم آن¬قدر زياد است كه ساير براهين را تحت¬الشّعاع قرار داده است.

در اين کتاب آياتی چند از آيات بی¬شمار خداوند بيان می¬شود و به گوشه¬هايی از نظم و نظام¬هايی که در اين جهان عظيم و پهناور وجود دارد و دلالت آن¬ها بر وجود آفريدگار و پروردگار دانا و توانايشان، اشاره شده است. باشد که سهم ناچيزی در بيداری فطرت خداشناسی خوانندگان آن و تازه¬کردن ايمانشان داشته باشد.


کتاب برهان نظم

دکتر رحمت الله قاضیان