سایت اصول دین


دیباچه کتاب پیامبری


دکتر رحمت الله قاضیان

ديبـاچه کتاب پیامبری

بسم الله الرّحمن الرّحيم.

الحمد لِلّه ربّ العالمين، و صلّي الله عليه جميع انبياء الله و رسله، سيّما أشرفهم و¬خاتمهم¬محمّد و¬آله¬الطّاهرين، الَّذين¬اذهب عنهم الرّجس و¬طهّرهم تطهيراً لاسيّما بقيّة الله الاعظم، و لعنةالله علی اعدائهم والسّلام علينا و عليٰ عبادالله الصّالحين.

زندگی و اعمال و رفتار كسي¬كه با اعتقاد به مبدأ ومعاد به دستورات ديني عمل مي¬كند، با زندگی و اعمال و رفتار كسي كه به مبدأ و معاد اعتقاد ندارد و تنها وقتی به قانون عمل مي¬كند، كه پليس و قانون را ناظر خود ببيند، آسمان تا زمين فرق مي¬كند. آدم ديندار، كه پليسی مخفي در درون خود احساس مي¬كند، در هيچ جا دست به خلاف نمي¬زند.

تازه اين تأثير مثبت دين و دينداري برای دنياست؛ امّا اگر حساب معاد و زندگي پس از مرگ هم در ميان باشد؛ آن وقت نياز به دين براي توشه برگرفتن جهت آن دنيا بيشتر نمايان مي¬شود؛ زيرا انسان ممكن است بدون بهره¬گيري از دين و شريعت، زندگي چند روزه¬ي دنيوي را با برآورده شدن حدّ اقلّ نيازهاي زندگي، باري به هر جهت به پايان رساند؛ امّا از آنجا كه هر انسان سليم¬العقلي يا مطمئن است و يا لااقل احتمال عقلايي مي¬دهد، كه نمي¬شود پايان زندگي دنيوي انسان، پايان هستي او و مرگ مساوي با نيستي و نابودي او از هر جهت باشد؛ بلكه زندگي ديگري در پس اين زندگاني دنيوي هست، كه چگونگي زندگي هر كسي در آن دنيا، تابع و ثمره¬ي زندگي در اين دنياست؛ درمي¬يابدريال كه به يك برنامه¬ي كاملي، كه او را از هر جهت به سعادت برساند، سخت نيازمند است.

و از اين¬كه در ما ميل به جاودانگي هست؛‌ و هر ميلي نشانه¬ اين است كه واقعيّتي در خارج از انسان براي ارضاي آن هست و زندگي در دنيا هم چند سالي بيش نيست؛ و در دنيا، هر قدر هم انسان از مواهب زندگي برخوردار باشد، باز احساس ناراحتي مي¬كند، معلوم مي¬شود، كه زندگي ديگري در پس دنيا وجود دارد، كه در آن زندگي سرمدي است و انسان مي¬تواند در آنجا به همه¬ي خواست¬ها و نيازهايش جامه¬ي عمل بپوشاند.

روزگار و چرخ و انجم سر به سر بازيستی گرنه اين روز دراز دهر را فرداستی

و از آنجا كه تجربه نشان داده، كه تنها دين يعني دستورات كامل انبيا از طرف آفريدگار جهان و انسان است، كه مي¬تواند انسان را به سعادت كامل در دنيا و آخرت برساند؛ معلوم مي¬شود، كه انسان به دين و دينداري و پيروي از دستورات انبيا كاملاً نيازمند است.

از طرفي، تمدّن و فرهنگ بشری دو جنبه دارد: مادّی و معنوی. جنبه¬ي مادّی تمدّن بشری همان صنعت و فنون بشری است، که روز به روز پيشرفت کرده، تا به امروز رسيده است؛ ولی جنبه¬ي معنوی تمدّن بشر که روابط انسانی انسان¬هاست، مرهون تعليمات انبياست؛ و حتّيٰ در پرتو جنبه¬ي معنوی تمدّن است، که جنبه¬ي مادّی آن رشد می¬يابد؛ ازاين¬رو، برخلاف پندار بعضي كه تاريخ و تمدّن را ساخته و پرداخته¬ي محيط يا نژاد يا اقتصاد يا قهرمانان و يا... دانسته¬اند، بايد گفت: بيش از هر چيز، تاريخ و تمدّن به دست انبيا ساخته شده است و قهرمانان و سازندگان اصلي تاريخ، انبيا و فرستادگان الهی بوده-اند.

توجّه به نابساماني¬ها، ناراحتی¬ها و رنج¬های جامعه¬ي امروز بشری هم ـ نشان داد، که از ده¬ها مکتب زاييده¬ي مغز بشر همچون کاپيتاليسم، سوسياليسم، کمونيسم و غيره، که تا کنون از طرف دانشمندان و صاحب¬نظران و مکتب¬های بشری برای حلّ مسائل اقتصادي، سياسی و اجتماعی بشر ارائه شده است، هيچ¬کدام در عمل نتوانسته¬اند راه حلّ نهايی و جامعی که منافع همه¬ي اقشار جامعه را تأمين کنند و جواب همه¬ي مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، سياسی و... مردم را بدهند ارائه نمايند؛ ازاين¬رو، مردم دارند، کم کم باور می¬کنند، که يگانه راه رهايی و کمال، پيروی از مکتبی است، که به وسيله¬ي آفريدگار و پروردگار جهان توسّط پيامبران برای بشر ارائه شده است، آن هم دين کامل و تحريف نشده¬ای همچون آيين مقدّس اسلام، نه هرچه به عنوان دين ارائه شده و وجود دارد.

اين كتاب در دو بخش: نبوّت عامّه و نبوّت خاصّه ارائه مي¬شود.

دکتر رحمت الله قاضيان


کتاب پیامبری

دکتر رحمت الله قاضیان