سایت اصول دین


دیباچه کتاب جانشینان پیامبر (ص)


دکتر رحمت الله قاضیان

دیباچه کتاب جانشینان پیامبر (ص)

بسم الله الرّحمن الرّحيم.

حمد بي¬حدّ و سپاس بي¬عدّ شايستة آفريدگاري است كه انسان را خليفة خودش در روي زمين قرار داد،‌ تا هرگاه مطابق تكليفي كه برايش قرار داده است عمل كند، بتواند كارهاي خدايي بر روي زمين انجام دهد.

و سلام و صلوات خداوند و فرشتگان و مؤمنين از جنّ و انس بر پيامبران كه از جانب خداوند منّان به عنوان هاديان و مناديان بشر به سوي سعادت و نجات در دنيا و آخرت¬اند؛ مخصوصاً سيّد رسل و خاتم پيامبران و اشرف آدم و عالم حضرت محمّد مصطفي كه عقل كلّ است و نهايت نهايات و سيزده معصوم ديگر از خاندان پاكش، خصوصاًً بقيّة‌ الله في-العالمين حجّة بن الحسن العسكري ارواحنا له الفداء كه امام زنده و واسطة فيض و مفيض رحمت و جود از حضرت باري تعالي بر آدميان و عالميان است،‌ خداوند وجودش را از همة بليّات مصون و محفوظ دارد‌ و ما را از ياران و پيروانش قرار دهد و سلام و درود بر پيروان و شيعيان آنان و لعنت ابدي بر دشمنان و مخالفينشان.

پيامبر اكرم (ص) و جانشينان به حقّ آن حضرت يعني علي و يازده فرزند معصومش (ع) نمونه و الگو و اسوة اسلام راستين هستند؛ ولي اشخاص ديگري كه به اسم خليفه يا شاه يا امير يا هر اسم ديگري بر مردم مسلمان حكومت داشته¬اند، هرچند ممكن است بعضي از آن¬ها كارهاي نيكي هم انجام داده باشند؛ ولي به هيچ¬وجه نبايد زندگي و اعمال و رفتار و كردار آنان را ملاك اسلامي بودن تلقّي كرد؛ چه نه خود آنان هرگز ادّعاي معصوميّت يا داشتن دانش و بينش كامل اسلامي داشته¬اند و نه پيروانشان چنين ادّعايي در مورد آنان داشته¬اند. ما در اين كتاب همة كساني را كه تا زمان ولي عصر(عج) بعد از پيامبر اكرم(ص)‌ حكومت داشته يا داعية حكومت داشته¬اند مورد بحث و بررسي قرار مي¬دهيم.

دکتر رحمت الله قاضیان


کتاب جانشینان پیامبر (ص)

دکتر رحمت الله قاضیان