سایت اصول دین


منابع كتاب تاریخ فلسفه


دکتر رحمت الله قاضیان

منابع كتاب تاریخ فلسفه .

1 ـ قرآن مجيد، الله جلّ جلاله

2 ـ نهج البلاغه، امام علي (ع)، ترجمه محمّد دشتي

3 ـ آشنايي با قرآن، علّامه مرتضيٰ مطهّري،‌ انتشارات صدرا

4 ـ اشارات و تنبيهات، ابن¬سينا،ترجمه و شرح دكتر حسن ملكشاهي، انتشارات سروش

5 ـ اصول فلسفه و روش رئاليسم، علّامه طباطبايي، چاپخانه دارالعلم قم، چاپ دوّم

6 ـ اميـــــل، ژان ژاک روسو، ترجمه محمّدعلي كيا

7 ـ انديشه¬ها، بلز پاسكال، ترجمه كسمائي، فلسفه نظري، انتشارات فرهنگي، چاپ سوّم

8 ـ بزرگان فلسفه، هنري توماس،: ترجمه بدره¬اي، انتشارات كيهان فرهنگي 1362

9 ـ پانوشته¬هاي اصول فلسفه و روش رئاليسم مرتضي مطهّري، چاپخانه دارالعلم قم

10 ـ پنج رساله افلاطون، افلاطون، ترجمه صناعي، انتشارات علمي و فرهنگي 1362

11 ـ تايخ تمدّن، ویل دورانت، ترجمه مترجمين مختلف، چاپ هفتم

12 ـ تاريخ جامع اديان، جان بي¬ناس، ترجمه علي¬اصغر حكمت، چاپ پنجم

13 ـ تاريخ فلسفه، فردريك کاپلستون، ‌: ترجمه سيّد جلال الدين مجتبوي، چاپ اوّل

14 ـ تاريخ فلسفه، ویل دورانت، ترجمه دكتر عبّاس زرياب خوئي ـ چاپ پنجم

15 ـ تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسلامي، دكتر حلبي، انتشارات اساطير، چاپ اوّل

16 ـ تاريخ فلسفه در دوره يوناني، اميل بریه: ترجمه داودي، دانشگاه تهران 1352

17 ـ تاريخ فلسفه غرب، برتراند راسل، ترجمه نجف دريابندري، جيبي، چاپ سوم

18 ـ تحقيق در بارة فهم انساني، ديويد هيوم، ترجمه منوچهر بزرگمهر، فلسفه نظري

19ـ تقريرات فلسفة امام خميني (شرح منظومه)، امام خمینی، چاپ دوّم

20 ـ توحيد، شيخ صدوق به تصحيح حسيني طهراني، انتشارات دارالمعرفه بيروت

21 ـ جهان چون انديشه، آرتور شوپنهاور، ترجمه منوچهر بزرگمهر، فلسفه نظري

22 ـ جمهوريت، افلاطون، ترجمه مهندس رضا مشايخي

23 ـ چهار رساله افلاطون، افلاطون، ترجمه صناعي، انتشارات علمي وفرهنگي 1362

24 ـ حكمت سقراط، ترجمه محمدعلي فروغي، انتشارات مجلس 1304

25 ـ حكمت يونان، شارل ورنر، ترجمه نادرزاده، انتشارات علمي فرهنگي،چاپ دوّم

26 ـ خدمات متقابل ايران و اسلام ـ انتشارات صدرا چاپ نهم 1357

27 ـ درآمدي به فلسفه فلوطين، نصرالله پورجوادي، فلسفه ايران، 1358

28 ـ در بقاء روح، سنت اگوستين، محمّدتقي بهرامي حران، فلسفه نظري

29ـ در تدبير وحكومت الهي، سن توماس اكويناس، ترجمه انوار، فلسفه نظري

30 ـ دين و روان، ویلیام جيمز، ترجمه مهدي قائمي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب 2535

31 ـ سير حكمت در اروپا، محمّدعلي فروغي، انتشارات كتابفروشي زوار

32 ـ فرهنگ دهخدا، علی¬اکبر دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل

33 ـ فلاسفه بزرگ، آندره كرسون، ترجمه كاظم عمادي، انتشارات صفي عليشاه 1363

34 ـ فلسفه در قرون وسطيٰ، دكتر كريم مجتهدي، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم

35 ـ فلسفه عمومي پل فولكيه، ترجمه دكتر يحيي مهدوي، انتشارات دانشگاه تهران

36 ـ فلسفه¬هاي بزرگ، پیر دوكاسه،‌ ترجمه احمد آرام، جيبي

37 ـ فلسفه هگل، و، استيس، ترجمه دكتر حميد عنايت، جيبي، چاپ پنجم

38 ـ فلوطين، كارل ياسپرس، ترجمه محمّدحسن لطفي، انتشارات خوارزمي 1363

39 ـ كليات فلسفه، پاپكين، استرول: ترجمه دكتر مجتبوي، انتشارات حكمت

40 ـ گفتار در روش راه بردن عقل، دكارت، ترجمه فروغي، كتابفروشي زوّار

41 ـ‌ ماجراهاي جاودان در فلسفه، هنري توماس، ترجمه¬ شهسا، انتشارات ققنوس 1372

42 ـ مباني زندگي اخلاقي، باروخ اسپينوزا، ترجمه ابوطالب صارمي، فلسفه نظري

43 ـ متافيزيك: ارسطو، ترجمه دكتر خراساني، نشر گفتار، چاپ يكم

44 ـ مقدّمه¬اي بر فلسفه، ازوالد‌ كولپه، ترجمه احمد آرام. انتشارات علمي 1363


کتاب تاریخ فلسفه

دکتر رحمت الله قاضیان