سایت اصول دین

اسلام دين آينده ی بشر

دکتر رحمت الله قاضیان

«برنارد شاو» فيلسوف وشاعر انگليسی گويد: پيش بينی می کنم و از هم اکنون هم آثار آن پيدا شده که دين محمّد مورد قبول فردای اروپا خواهد بود و اگر مردی چون او صاحب اختيار دنيای جديد شود، طوری در حلّ مشکلات دنيا توفيق خواهد يافت، که صلح و سعادت آرزوی بشر تأمين خواهد شد.

ساحل افتاده گفت: گرچه بسی زيستم. آه نه معلوم شد هيچ که من چيستم

موج زخود رفته ای تيز خراميد و گفت هستم اگر می روم، گر نروم نيستم


کتاب مجموعه حکمت

دکتر رحمت الله قاضیان