سایت اصول دین

قضاوت جاهلي ميان دو عالم

دکتر رحمت الله قاضیان

قاضي اي در وقت انتصاب گفت:‌ چگونه جاهلي ميان دو عالِم (طرفين دعوا كه به كارخود عالمند) حكم كند؟

در رفتن جان از بدن.

گويند هر نوعی سخن

من خود به چشم خويشتن، ديدم که جانم می رود


کتاب مجموعه حکمت

دکتر رحمت الله قاضیان