سایت اصول دین


رحمت الاهي


دکتر رحمت الله قاضیان

هر ظرف بزرگ يا كوچكي زير باران نگاه داريد،‌ به اندازه ی همان ظرف در آن آب جمع مي شود؛ در زير باران رحمت الاهي چه ظرفي قرار داده ايد؟

در جان منیّ و من نيابم رخ تو. در کنز عيان، کنز نهانی خواهم

آرامش اوّلين نشانه حضور خدا در شماست. دل آرام¬گيرد به ياد خداي.

گر تو آدمزاده هستی، علّم الاسماء چه شد؟ قاب قوسينت کجارفته، اَو اَدنی چه شد؟

فقر فخر است اگر فارغ از عالم باشد آن که از خويش گذر کرد، چه اش کم باشد؟


کتاب مجموعه حکمت

دکتر رحمت الله قاضیان