سایت اصول دین


همكاري انسان


دکتر رحمت الله قاضیان

علاج قوّت كمر:

امام ابوالحسن (ع) فرمود: هر كه آب كمرش دگرگون شده، (قوّة باه او كم شده)‌ شير تازه و عسل براي او نافع است. (روضة كافي، حديث 222)

همكاري انسان.

مشيّت و رحمت خداوند براي انسان هر چه باشد،‌ يقيناً بدون همكاري خود شخص نمي¬تواند جامه ی عمل بپوشد.

چو عيسیٰ باش خندان و شکفته که خر باشد تُرشروی و گرفته.


کتاب مجموعه حکمت

دکتر رحمت الله قاضیان