سایت اصول دین


دل و بیماری آن


دکتر رحمت الله قاضیان

دل و بیماری آن.

اميرمؤمنان (ع) فرمود: آگاه باشيد، که تنگدستی بلاست و بدتر از تنگدستی بيماری تن و بدتر از بيماری تن بيماری دل است. آگاه باشيد، که از جمله نعمت¬ها گستردگی ثروت است و برتر از فراوانی ثروت تندرستی و برتر از تندرستی سلامتی دل است. (تحف العقول، ص 203)

اميرمؤمنان (ع) فرمود: هيچ دردی بر دل¬ها دردناک¬تر از گناه نيست. (کافی 2/275)

رسول اکرم (ص) فرمود: زياده¬گويي در غير خدا دل را سخت ¬کند. (بحار 68/281)

رسول اکرم (ص) فرمود: سه چيز قساوت دل آورد: گوش دادن به لهو، در پی شکار رفتن و رفت و آمد به دربار سلطان. (الفقيه 4/366)

رسول اکرم (ص) فرمود: از خنده فراوان برحذر باش¬که دل را می¬ميراند. (امالی طوسی، ص 541)

اميرمؤمنان (ع) فرمود: «مَن عَشَقَ شَيئاً، اَعشیٰ بَصَرَهُ وَ اَمرَضَ قَلبَهُ: هرکه به چيزی عشق ورزد، چشمش کور و دلش بيمار شود. (نهج البلاغه، خطبه 109)

رسول اکرم (ص) فرمود: چهار چيز دل را می¬ميراند: گناه روی گناه، زيادی گفت¬وگو یا زنان، درافتادن با احمق و همنشينی با مردگان يعنی توانگران خوش¬گذران. (خصال مفید، ص 228)

رسول اکرم (ص) فرمود: چهار چيز مايه تباهی دل¬هاست: خلوت با زنان، گوش سپردن به آن¬ها، پذيرفتن رأی آن¬ها و همنشينی با مردگان يعنی هر گمراه رويگردان از احکام الهی. (امالی طوسی، ص 83)


کتاب زندگی اسلامی

دکتر رحمت الله قاضیان