سایت اصول دین


بايد با نظم جهان هماهنگ شد


دکتر رحمت الله قاضیان

بايد با نظم جهان هماهنگ شد.

: اين جهان نيست، كه بايد نظم بگيرد؛ چون جهان عين نظم است؛ بلكه اين ما هستيم، كه بايد خود را هماهنگ با اين نظم كنيم.

عشق از ازلست تا ابد خواهد بود جوينده¬ عشق بي¬عدد خواهد بود

فردا كه قيامت آشكار گردد هر دل كه نه عاشق است رد خواهد بود

خدا اصراركننده را لعنت كند: بنا به گفته¬ی دميري در «حيوة¬الحيوان» مأمون پس از كشتن امين با زبيده مادر وي ملاقات كرد و شروع به عذرخواهي نمود. مأمون متوجّه شد،‌ كه زبيده زير لب چيزي مي-گويد. گفت: مادر مرا نفرين مي¬كني؟ گفت: نه،‌ گفت: پس چه مي-گويي؟ گفت: لزومي ندارد بشنوي. مأمون اصرار كرد،‌ پس زبيده گفت:‌ مي¬گويم: خدا اصراركننده را لعنت كند»؛ زيرا روزي با پدرت هارون شطرنج¬بازي كرديم، به شرط اين كه هر كه برد، آنچه از حريف خواست عمل كند. ابتدا پدرت برد،‌ پس از من خواست كه برهنه دور قصر بگردم،‌ هرچه اصرار كردم، او‌ قبول نكرد‌ و بعد از عمل به دستور او بار ديگر با او بازي كردم و اين بار من بردم،‌ پس به او گفتم: بايد با قبيح¬ترين و زشت¬ترين كنيزان عمل زناشويي انجام دهي،‌ پدرت هرچه التماس كرد، و حتّي حاضر شد خراج يك سال مصر به من دهد،‌ كه او را معذور دارم قبول نكردم. پس او را گرفته به ميان مطبخ بردم و او را واداشتم با مادر تو «راجل» كه از او بدشكل¬تر نبود مواقعه كند؛ پس نطفة تو منعقد شد.‌ حال با خود مي¬گفتم: خدا لعنت كند لجاجت را، كه سبب قتل پسرم شد. مأمون هم گفت: آري،‌ خدا لعنت¬كننده اصراركننده را، و من هم اصرار نمودم كه چنين خبري شنيدم.

ايمان خدا: ايمان خدا به منزله شركت در تشييع جنازه¬ی تمام غم و اندوه¬هاست.

دل به دست آر، كه حجّ اكبر است از هزاران كعبه يك دل بهتر است

افلاطون گفته است: پرواي سرعت عمل مكن، بلكه طالب درستي كار باش؛ زيرا مردمان نپرسند،‌ كه در چه مدّتي به پايان رسيده است، امّا به درستي و دقّتي كه در كار رفته است بنگرند. (كشكول شيخ بهايي، ص 630)

يكي از انبيا از خداوند طلب كرد، كه زبان مردم را از او بازدارد. وي را وحي آمد،‌ كه اين خصلت بهر خويش ننهادم، چگونه بهر تو نهم. (كشكول شيخ بهايي، ص 637)

اقسام مزه¬ها: مزه و طعم نه قسم است: شيرين،‌ ترش، ترش و شيرين، تند، شور، گس، چرب، تلخ، چرب و بي¬مزه (آب)

ابررايانه¬ای به نام انسان: هارد انسان در بدو تولّد خالی و در انتظار اطّلاعاتی است، که از طريق ورودی¬های حواس ظاهری و باطنی دريافت می¬شود. البتّه اين هارد خالی خالی هم نيست، در درايو «دل» برنامه¬ی راه¬اندازی وجود دارد، که انسان را به خوبی¬ها می¬خواند و از بدی¬ها می¬راند. اين برنامه به صورت پيش¬فرض وجود دارد، که البتّه پذيرش آن اجباری نيست و انسان با استفاده از نرم¬افزارهاي جانبی اختيار و اراده و سخت افزار بدن می¬تواند اين سخت¬افزار را تغيير دهد. بعد از ارائه¬ی برنامه¬ی جديد، سخت-افزار بدن نيز تابع همين برنامه خواهد شد؛ در افرادی که نرم افزار اختيار و اراده خوب کار نمی¬کند، نرم¬افزارهايی مانند وراثت و محيط به انسان برنامه می¬دهند. با ورود انسان به شبکه¬ی ارتباطات اجتماعی، ويروس¬هايی وارد هارد انسان شده، که ممکن است هر لحظه برنامه¬ی ذخيره¬شده و سيستم انسان را مختل کنند. بعضی¬ها به بهانه¬ی دنيای باز اطّلاعات انتظار دارند انسان¬ها «بسته¬های غيرفرهنگی» آن¬ها را بدون بازکردن و ويروس¬يابی، دربست بپذيرند. آنتی¬ويروس «عبادت» محصول شرکت «معرفت» برای مقابله با چنين ويروس¬هايی ساخته شده است. برای به روز شدن برنامه¬ی «سعادت» و آنتی¬ويروس «عبادت»، انسان بايد دائماً با شرکت سازنده¬ی خود در ارتباط باشد. شماره¬ی شبکه 24434 (نماز) است، که شبانه روز فعّال می¬باشد. مواظب باشيد شماره را اشتباه نگيريد، چون با سايت ديگری متّصل می¬شويد. (مهدی عزيزيان، مجلّه معارف، شماره 29)

عارفي گفته: هرگاه تو را پرسند: آيا از خدا بيمناكي؟‌ ساكت مان؛ زيرا اگر گويي:‌ نه، كفر گفته باشي؛ و اگر گويي:‌ آري، دروغ گفته باشي. (كشكول شيخ بهايي، ص 641)


کتاب مجموعه حکمت

دکتر رحمت الله قاضیان