سایت اصول دین


کار برای آخرت


عنه عليه السلام : استَفْرِغْ جُهدَكَ لِمَعادِكَ تُصْلِحْ مَثْواكَ

امام على عليه السلام : كوشش خود را براى معادت به كار گير، تا قرارگاهت را سامان دهى


غرر الحكم : ٢٤١١

hadis