سایت اصول دین
banner
banner
banner

موضوع: کار برای آخرت

عنه عليه السلام : استَفْرِغْ جُهدَكَ لِمَعادِكَ تُصْلِحْ مَثْواكَ


غرر الحكم : ٢٤١١

امام على عليه السلام : كوشش خود را براى معادت به كار گير، تا قرارگاهت را سامان دهى