ترتیل قرآن کریم

قرآن کریم

عبدالباسط محمد عبدالصمد

قرائت مجلسی قرآن کریم


ردیف پخش سوره قاری مدت
1 حمد عبدالباسط محمد عبدالصمد 1:21
2 تکویر عبدالباسط محمد عبدالصمد 3:54
3 بروج: 11 - 1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 4:59
4 توبه: 97 - 88 عبدالباسط محمد عبدالصمد 13:06
5 حج: 37 - 19 عبدالباسط محمد عبدالصمد 18:20
6 حج: 59 - 38 عبدالباسط محمد عبدالصمد 26:01
7 حجرات - قاف: 8 - 1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 44:21
8 روم: 30 - 17 عبدالباسط محمد عبدالصمد 9:15
9 قصص: 13 - 5 عبدالباسط محمد عبدالصمد 15:19
10 قصص: 28 - 5 عبدالباسط محمد عبدالصمد 47:37
11 آل عمران: 64 - 33 عبدالباسط محمد عبدالصمد 39:27
12 عنکبوت: 56 - 46 عبدالباسط محمد عبدالصمد 11:59
13 تین - شرح - ضحی - فتح: آخر - 29 عبدالباسط محمد عبدالصمد 12:08
14 بقره: 196 - 177 عبدالباسط محمد عبدالصمد 38:07
15 انبیاء: 107 - 83 عبدالباسط محمد عبدالصمد 30:56
16 فرقان: 70 - 58 عبدالباسط محمد عبدالصمد 9:31
17 فرقان: آخر-61 - قیامت: 19-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 20:36
18 فرقان: آخر-58 - عبس: 39-24 - طارق: 8-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 28:24
19 فلق عبدالباسط محمد عبدالصمد 0:50
20 واقعه: 70-10 عبدالباسط محمد عبدالصمد 22:30
21 اعراف: 160 - 156 عبدالباسط محمد عبدالصمد 9:35
22 هود: 49-36 - فجر عبدالباسط محمد عبدالصمد 30:11
23 توبه: آخر-111 عبدالباسط محمد عبدالصمد 30:23
24 حاقه: 18-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 9:01
25 حج: 37-23 عبدالباسط محمد عبدالصمد 25:19
26 حجر: آخر-87 - نحل: 11-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 12:35
27 حشر: آخر-22 - ممتحنه: 3-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 8:20
28 حشر: آخر-18 - تکویر - شمس - ضحی عبدالباسط محمد عبدالصمد 25:11
29 رحمان: 17-1 - طارق - اعلی - عادیات عبدالباسط محمد عبدالصمد 14:48
30 صف - حاقه عبدالباسط محمد عبدالصمد 24:10
31 علق عبدالباسط محمد عبدالصمد 5:22
32 آل عمران: 152-133 عبدالباسط محمد عبدالصمد 26:59
33 قدر عبدالباسط محمد عبدالصمد 1:46
34 نور: 20-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 17:13
35 نور: آخر-53 عبدالباسط محمد عبدالصمد 22:34
36 فاطر: 33-29 عبدالباسط محمد عبدالصمد 4:42
37 حشر انفطار بلد شمس ضحی شرح مطففین نصر قمر رحمن عبدالباسط محمد عبدالصمد 57:54
38 فتح: آخر-18 عبدالباسط محمد عبدالصمد 15:42
39 مریم - تکویر عبدالباسط محمد عبدالصمد 36:52
40 حاقه عبدالباسط محمد عبدالصمد 10:46
41 قاف: آخر-31 - رحمن: 17-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 22:49
42 یونس: 70-26 عبدالباسط محمد عبدالصمد 36:27
43 یوسف: 25-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 37:06
44 اعلی عبدالباسط محمد عبدالصمد 4:55
45 یوسف: 100-68 عبدالباسط محمد عبدالصمد 40:03
46 زمر: 75-73 - غافر: 13-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 39:43
47 مائده: 50-27 عبدالباسط محمد عبدالصمد 29:14
48 هود: 49-36 - قیامت: 13-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 23:06
49 نازعات: 41-27 عبدالباسط محمد عبدالصمد 4:50
50 نحل: 41-30 عبدالباسط محمد عبدالصمد 13:17
51 فجر عبدالباسط محمد عبدالصمد 10:14
52 یاسین: 40-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 19:43
53 یاسین: 83-41 عبدالباسط محمد عبدالصمد 20:12
54 حجرات: 13-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 26:13
55 لقمان: 22-8 عبدالباسط محمد عبدالصمد 25:17
56 واقعه: 74-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 29:33
57 نساء: 91-74 عبدالباسط محمد عبدالصمد 25:57
58 رعد: 9-1 عبدالباسط محمد عبدالصمد 21:52
59 حشر - تکویر - فجر عبدالباسط محمد عبدالصمد 27:57
60 مدثر - قیامت عبدالباسط محمد عبدالصمد 29:43
61 کهف - تکویر - ضحی - انشراح - حمد عبدالباسط محمد عبدالصمد 40:30
62 قمر - رحمن عبدالباسط محمد عبدالصمد 8:21
63 قصار سور عبدالباسط محمد عبدالصمد 23:20
64 اعراف: آخر - 171 عبدالباسط محمد عبدالصمد 31:14