ترتیل قرآن کریم

قرآن کریم

منتخب قاریان مشهور

ترتیل قرآن کریم


ردیف پخش سوره قاری مدت
1 حمد عبدالباسط محمد عبدالصمد 0:44
2 بقره شهریار پرهیزگار 2:10:50
3 آل عمران عباس امام جمعه 1:16:34
4 کافرون عبدالله مطرود 0:32
5 نصر مصطفی اسماعیل 0:36
6 همزه احمد جبرائیل 0:29
7 اخلاص محمود خلیل الحصری 0:33
8 فلق میثم تمار 0:33
9 ناس عبدالکریم 0:24
10 آل عمران محمد حسین سبزعلی 59:47
11 انبیاء محمد عباسی 49:23
12 ق جواد پناهی 8:06
13 یس قاسم رضایی 57:01