سایت اصول دین
banner
مقالاتآیات و احادیث

 امام علىامام على عليه السلام : بسا سخنى كه پاسخش سكوت است.... ادامه


 امام علىامام على عليه السلام : چون در برابر نادان بردبارى نشان دهى بي گمان بهترين جواب را به او داده باشى... ادامه


 امام علىامام على عليه السلام : تندى را كنار بگذار و در دليل بينديش، و خويشتن را از ياوه گويى نگه دار تا از لغزش در امان مانى... ادامه


 امام علىامام على عليه السلام : از نشانه هاى فضل و دانش، دادن پاسخ درست است... ادامه


 امام علىامام على عليه السلام : هر كس در جواب دادن شتاب كند پاسخ درست را نيابد.... ادامه


 امام علىامام على عليه السلام : گاه باشد كه زبان آور [نيز ]در پاسخ فرو ماند.... ادامه


 امام علىامام على عليه السلام : هرگاه پاسخها انبوه شوند ، پاسخِ درست پوشيده ماند.... ادامه


یقین نکردن به حق بودن باطلامام صادق عليه السلام : مثل ابو طالب مثل اصحاب كهف است. ايمان را نهان و شرك را آشكار كردند و خدا هم به آنان دو مزد داد ... ادامه


رسولُ اللّهپيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس از اهل كتاب به پيامبر خود و من ايمان آورد، دو اجر دارد... ادامه


اللّهو به هر كس از شما [اى زنان پيامبر ] كه در برابر خدا و پيامبرش فرمانبردار و فروتن باشد و كارى نيكو كند دوبار مزد دهيم و برايش روزى آبرومندانه آماده كرده ايم... ادامهادعیه و اذکار