سایت اصول دین


مقالات


آیات و احادیث

یقین نکردن به حق بودن باطلامام صادق عليه السلام : مثل ابو طالب مثل اصحاب كهف است. ايمان را نهان و شرك را آشكار كردند و خدا هم به آنان دو مزد داد ... ادامه


رسولُ اللّهپيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس از اهل كتاب به پيامبر خود و من ايمان آورد، دو اجر دارد... ادامه


اللّهو به هر كس از شما [اى زنان پيامبر ] كه در برابر خدا و پيامبرش فرمانبردار و فروتن باشد و كارى نيكو كند دوبار مزد دهيم و برايش روزى آبرومندانه آماده كرده ايم... ادامه


اللّهآنان دو بار مزد داده شوند؛ زيرا پايدارى ورزيدند، بدى را با نيكى مى زدايند و از آنچه روزيشان كرده ايم انفاق مى كنند... ادامه


 امام علىامام على عليه السلام : چشمان خود را به شب بيدار داريد و شكمهاى خود را لاغر سازيد و گامهايتان را به كار گيريد و داراييهاى خويش را انفاق كنيد و از تن هايتان بكاهيد و آن را نثار جان هايتان كنيد و از هزينه كردن اموال خود در راه جان هايتان بخل نورزيد ؛ زيرا خداوند سبحان فرموده است: «اگر خدا را يارى كنيد شما را يارى مى كند و گام هاى شما را استوار مى دارد». و فرموده است: «كيست كه به خدا وام نيكو دهد كه خدا آن را برايش چندين برابر گرداند و براى او مزدى آبرومند است». پس، او از سر خوارى و ناتوانى از شما يارى نخواسته و به علّت نادارى از شما وام نطلبيده است... ادامه


اللّهبراى كسانى كه كفر ورزيدند عذابى سخت است و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى نيك و شايسته كردند آمرزش و مزدى بزرگ دارند... ادامه


اللّهآنان كه در نهان از پروردگار خويش مى ترسند آمرزش و مزدى بزرگ دارند... ادامه


اللّهبه خدا و پيامبرش ايمان آوريد و از آنچه شما را در [ استفاده از ] آن جانشين كرده است انفاق كنيد. پس كسانى از شما كه ايمان آورده و انفاق كنند مزدى بزرگ دارند... ادامه


اللّهو اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه سازيد مزدى عظيم داريد... ادامه


اللّهاز ميان آنانى كه پس از زخم خوردن باز هم فرمان خدا و پيامبرش را اجابت كردند، و براى آنان كه نيكو كارند و از خدا پروا دارند، مزدى عظيم است... ادامه


ادعیه و اذکار